Đất thương mại

HỒ SƠ XIN CHẤP THUẬN QUYỀN NHƯỢNG DỰ ÁN

(*) Bên chuyển nhượng:

1. Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án

2. Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án thành phần

3. Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng/ Báo cáo giải trình đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng 1 phần dự án.

4. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

5. Đề xuất dự án đầu tư và Ước tính vốn đầu tư đề xuất

 + Thỏa thuận về phương án phân chia đất của dự án thành phần.

 + Biên bản hoàn thành cơ sở hạ tầng.

 + GCNQSDĐ hoặc giấy hẹn trả kết quả hồ sơ GCNQSDĐ

6. Cam kết khi được phép nhận dự án thành phần

7. Báo cáo giải trình về năng lực tài chính

8. Danh sách các dự án đã và đang triển khai.

 

(*) Bên nhận chuyển nhượng

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hộ chiếu/ CMND của người đại diện theo phép luật.

3. Nghị quyết/ Quyết định Biên bản đại hội đồng cổ đông.

4. Phê duyệt chuyển nhượng dự án của công ty mẹ của bên chuyển nhượng.

5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 - 2016 (nếu có).

6. Thư xác nhận bảo lãnh Ngân hàng (về tín dụng và vốn của bên nhận chuyển nhượng).

 

(.) THT đã hoàn thành việc phê duyệt chuyển nhượng 2 lô đất vào ngày 15/5/2017 (phê duyệt bởi UBND TP Hà Nội).

(.) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng sẽ chia sẻ phí tư vấn xin phê duyệt chuyển nhượng dự án.

(.) Bên chuyển nhượng không có bất cứ trách nhiệm nào đối với việc phát triển Dự án thành phần.

 

Bài viết khác

 Sơ đồ đất nền Starlake

 Kế hoạch phát triển quĩ đất tại dự án Starlake